Algemene voorwaarden

Ondersteuning clienten - leerhuis epilepsie 32

Algemene voorwaarden Leerhuis Epilepsie

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten en overeenkomsten en de uitvoering daarvan, welke door Leerhuis Epilepsie en de klant zijn aangegaan.

1.2       Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mochten blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

1.3       Mocht onduidelijkheid bestaan over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg daarover plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

1.4       Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts van kracht indien partijen daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd.

 

Artikel 2. Betaling

2.1     Facturering van door Leerhuis Epilepsie verrichte werkzaamheden geschiedt aan klant/opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2.2     Bij scholingen op locatie vindt facturatie na afloop van de scholing plaats. De betalingstermijn bedraagt maximaal 30 dagen.

2.3     Wanneer u als klant uw eigen Learning Management Systeem (LMS) heeft, ontvangt u een LTI-koppeling. Hierbij ontvangt u elke maand een factuur van de afgenomen e-learnings in de maand ervoor. De betaaltermijn van de factuur is 30 dagen. Wanneer u geen eigen LMS heeft en e-learnings via onze website aanschaft, dient u uw contact- en adresgegevens in te voeren, waarna u een factuur ontvangt. De betaaltermijn van de factuur is 14 dagen.

2.4       Leerhuis Epilepsie stuurt de klant na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft hem de gelegenheid binnen 8 dagen na de datum van de betalingsherinnering alsnog te betalen.

  1. Na het verstrijken van de 1e betalingsherinnering stuurt Leerhuis Epilepsie de klant een 2e herinnering met het verzoek binnen 5 dagen alsnog te betalen.
  2. Mocht het bedrag niet binnen deze 5 dagen zijn voldaan is de klant in verzuim. Een 3e herinnering zal worden verstuurd met het verzoek binnen de termijn van 14 dagen alsnog over te gaan tot betalen. Indien het bedrag niet is ontvangen wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

2.5       Indien de klant de factuur van Leerhuis Epilepsie niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal Leerhuis Epilepsie wettelijke rente in rekening brengen. Leerhuis Epilepsie mag, wanneer daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, van de klant een redelijke aanbetaling of zekerheidstelling vragen voordat deelname start.

2.6       Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de verplichting tot betaling daarvan niet op.

2.7       In geval van restitutie hanteert Leerhuis Epilepsie een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

 

Artikel 3. E-learnings

3.1       Wanneer u als klant uw eigen Learning Management Systeem (LMS) heeft, ontvangt u een LTI-koppeling. Elke e-learning is te volgen tot en met het einde    van het betreffende kalenderjaar. Daarna kan dit voor elk jaar in overeenstemming verlengd worden.

3.2     Wanneer u als klant geen eigen LMS heeft, kunt u via onze website www.leerhuisepilepsie.nl onder de kop Online Leren de e-learnings aanschaffen. De e learnings kunt u dan eenmalig volgen en tussentijds pauzeren en terugkijken is mogelijk.

 

Artikel 4. Annuleren

4.1     Annuleren van de overeenkomst is vanuit opdrachtnemer mogelijk indien de klant zich onbehoorlijk of onheus jegens Leerhuis Epilepsie gedraagt of niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

4.2     Leerhuis Epilepsie biedt u eenmalig de mogelijkheid een datum uit de overeenkomst te verzetten naar een andere geschikte datum binnen het jaar waarin de overeenkomst zou plaatsvinden. Dit kan tot drie maanden voor de geplande scholingsdatum en wanneer de planning het toelaat. In dit geval wordt er 150 euro BTW vrij aan administratiekosten in rekening gebracht.

4.3       Voor klassikale en open inschrijving scholingen is annuleren mogelijk tot een maand voor aanvang van de eerste geplande scholingsdatum. In dat geval worden 50% van de scholingskosten in rekening gebracht. Binnen een maand voor aanvang van de eerste geplande scholingsdatum vindt geen restitutie plaats en worden 100% van de scholingskosten in rekening gebracht.

4.4      Om scholingen naar behoren uit te kunnen voeren, dient de ruimte waar de scholing plaatsvindt aan de gestelde voorwaarden te voldoen zoals beschreven staat in de offerte in de bijlage 1: Randvoorwaarden scholingen Leerhuis Epilepsie. In een uiterst geval wanneer hier niet aan voldaan kan worden en er geen alternatieve oplossing in het moment van een geplande scholing kan plaatsvinden, zal annulering plaatsvinden en vindt geen restitutie plaats.

4.5     Voor klassikale scholingen geldt een minimale hoeveelheid van zes deelnemers. Mocht tijdens de geplande scholing toch blijken dat er twee deelnemers niet aanwezig zijn binnen een kwartier na aanvang van de scholing, dan zal de scholing wel doorgaan. Enkel wanneer er minder dan vier deelnemers een kwartier na aanvang van de scholing aanwezig zijn, zal de scholing geannuleerd worden en kan er geen restitutie plaatsvinden.

4.6     Voor open inschrijving scholingen op locatie SEIN Heemstede, SEIN Zwolle of Kempenhaeghe Heeze, geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt indien het eerste leermoment heeft plaatsgevonden.

4.7     Annulering van reeds gevolgde en/of aangekochte en/of overeengekomen overeenkomsten van e-learnings is niet mogelijk.

 

Artikel 5. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming met de overeenkomst als gevolg van Leerhuis Epilepsie niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel en computer-, en apparatuur storingen.

5.1     Indien nakoming van de overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van Leerhuis Epilepsie opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van de overeenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn zowel Leerhuis Epilepsie als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.2       Indien Leerhuis Epilepsie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Leerhuis Epilepsie gerechtigd de reeds verrichte prestaties in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.

 

Artikel 6. Auteursrecht

6.1       Leerhuis Epilepsie behoudt de in de Auteurswet vermelde rechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten van het bij de scholing gebruikte lesmateriaal.

6.2       Leerhuis Epilepsie is eigenaar van alle in het kader van de scholing ontwikkelde lesmaterialen. De klant onthoudt zich van het verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaarmaking, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier van het lesmateriaal, zonder voorafgaande toestemming van Leerhuis Epilepsie. De klant is hierbij verantwoordelijk voor eigen personeel en de deelnemers van de scholing.

6.3       Het is niet toegestaan met het voor, tijdens of na de scholing uitgereikte lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een met het aanbod van Leerhuis Epilepsie concurrerend aanbod te ontwikkelen of te verzorgen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leerhuis Epilepsie.

 

Artikel 7. Geheimhouding

7.1       Leerhuis Epilepsie vindt een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk en is ervoor verantwoordelijk om zorgvuldig met alle persoonsgegevens om te gaan. In onze privacyverklaring gaan wij in op de gegevens die wij van jou verwerken als websitebezoeker en/of cursist.

7.2       Leerhuis Epilepsie is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

7.3       Alle trainers van Leerhuis Epilepsie handelen in het kader van het beroepsgeheim zorgprofessionals.

7.4     Alle trainers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waarin zij verklaren zich te houden tot de verplichting tot volstrekte geheimhouding over alle aangelegenheden van Leerhuis Epilepsie, alsmede van de klanten en informatie van klanten waarvoor trainers werkzaamheden voor Leerhuis Epilepsie verrichten.

 

Artikel 8. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

8.1       Leerhuis Epilepsie is gerechtigd om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

8.2       Dergelijke wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij leerhuis Epilepsie aangeeft dat dit niet het geval is.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1       Eventuele aansprakelijkheid van Leerhuis Epilepsie is beperkt tot enkel de directe schade. Leerhuis Epilepsie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder (maar niet uitsluitend) gevolgschade, reputatieschade.

9.2       De omvang van enige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen waarde van de overeenkomst.

9.3       De klant vrijwaart Leerhuis Epilepsie voor alle aanspraken van derden die schade lijden of menen te lijden door de uitvoering van de overeenkomst door Leerhuis Epilepsie of indien buiten zijn schuld niet is staat is de overeengekomen dienst uit te voeren.

 

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1     De klachtenregeling van Leerhuis Epilepsie is te vinden op www.leerhuisepilepsie.nl onder klachtenregeling.

 

Artikel 11. Nederlands recht

11.1     Op alle tussen Leerhuis Epilepsie en de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.