Scholingsvoorwaarden

Ondersteuning clienten - leerhuis epilepsie 32

Wanneer u wegens omstandigheden een dagdeel scholing annuleert en dit minder dan 48 uur voor aanvang van het desbetreffende dagdeel scholing kenbaar heeft gemaakt aan Leerhuis Epilepsie, worden de kosten voor het desbetreffende dagdeel wel in rekening gebracht.

Leerhuis Epilepsie behoudt de in de Auteurswet vermelde rechten en/of ander intellectueeleigendomsrechten van het bij de scholing gebruikte lesmateriaal. Leerhuis Epilepsie is eigenaar van alle in het kader van de scholing ontwikkelde lesmaterialen. U onthoudt zich van het verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaarmaking, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier van het lesmateriaal, zonder voorafgaande toestemming van Leerhuis Epilepsie. U bent hierbij verantwoordelijk voor uw personeel en de deelnemers van de scholing.

Het is niet toegestaan met het voor, tijdens of na de scholing uitgereikte lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een met het aanbod van Leerhuis Epilepsie concurrerend aanbod te ontwikkelen of te verzorgen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leerhuis Epilepsie.

Leerhuis Epilepsie heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van het lesmateriaal. U dient zich bewust te zijn van de tijdelijkheid van het gegeven lesmateriaal. (Wetenschappelijk) onderzoek en vernieuwde inzichten kunnen leiden tot andere opvattingen met betrekking tot de epilepsiezorg. Leerhuis Epilepsie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor veranderingen en/of eventuele onvolkomenheden, noch de gevolgen hiervan.

Wij verzoeken u vriendelijk om kennis te nemen van en zich te conformeren aan de voorwaarden rondom scholing in tijden van corona, die u separaat van ons ontvangt.